วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จัดสรรงบ ปี 58

รายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

ตัวอย่างรูปแบบ/แบบฟอร์มโครงการที่ต้องจัดทำ   คลิกที่นี่   ส่ง ภายในวันที่ 1 กันยายน  2558 (เนื่องจากต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ)

หมายเหตุ   *ผู้อนุมัติโครงการ คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ไม่ต้องพิมพ์ชื่อลง เขตจะประทับตราให้เอง


1. จัดสรรรางวัลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีผล O-Net  ลำดับที่1-2

   *  หนังสือเเจ้ง  จัดสรร         คลิกที่นี่

 

2.  จัดสรรรางวัลสำหรับบริหารจัดการโรงเรียน ที่มีผล  O-Net  ลำดับที่1-10

    *  หนังสือเเจ้ง จัดสรร           คลิกที่นี่


3. จัดสรรรางวัลสำหรับบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ชนะเลิศที่ 1 - 3

   *  หนังสือเเจ้ง จัดสรร           คลิกที่นี่ติดต่อประสานงาน

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.  ๐๔๒-๓๖๐๖๖๑ 
จีรนันท์   ๐๘๑-๓๖๙๑๙๑๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ilovejeenan@gmail.com